Informacje odnośnie licencjonowania ośrodków egzaminacyjnych telc

Licencja telc stanowi umowę pomiędzy telc Centrum Egzaminacyjne Rzeszów jako Licencjodawcą a ośrodkiem egzaminacyjnym jako Licencjobiorcą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy i uzyskaniem licencji ośrodka egzaminacyjnego telc na terenie Polski, prosimy o wyrażenie takiej woli wraz z krótkim opisem Państwa Instytucji i przesłanie powyższego na adres: telc@wsiz.edu.pl

Licencjodawca

Pod nazwą telc – language tests, telc gGmbH opracowuje i oferuje ustandaryzowane i naukowo sprawdzone egzaminy językowe zgodnie z opisem poziomu biegłości językowej przyjętym przez Radę Europy (Common European Framework of Reference for Languages – CEF). telc jest instytucją non-profit, która stawia sobie za zadanie rozwój kompetencji wielojęzycznych, ustandaryzowaną i porównywalną ocenę kompetencji językowych oraz promocję komunikatywnego podejścia do nauczania języków.

telc Centrum Egzaminacyjne Rzeszów przyznaje licencje instytucjom o podobnych celach i daje im prawo organizacji i przeprowadzania egzaminów telc. Oprócz licencji, telc przyznaje również  indywidualne licencje egzaminatora nauczycielom, klasyfikując ich jako egzaminatorów ustnych.

Licencjobiorca

Licencjobiorcy telc są osobami prawnymi, zwykle Ośrodkami Kształcenia dla Dorosłych, prywatnymi szkołami językowymi, akademiami, uczelniami i podobnymi instytucjami edukacyjnymi dla dorosłych, młodzieży i dzieci.  Szkoły oferujące kształcenie dalsze i zawodowe również mogą otrzymać licencje dla egzaminatorów.

Zakres licencji:

1. Licencja Egzaminatorów telc uprawnia Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzania wszystkich egzaminów oferowanych przez telc we własnym zakresie.

2. telc wspiera Ośrodek Egzaminacyjny poprzez odpowiednie programy szkoleniowe dla kwalifikacji egzaminatorów.

3. telc oferuje kompleksową obsługę i wsparcie. By zagwarantować wysoki poziom jakości i wierzytelności, wszystkie egzaminy są oceniane centralnie przez telc gGmbH. Ponadto, telc gGmbH wydaje certyfikaty dla tych, którzy zdali egzamin, i przechowuje wyniki testu przez dziesięć lat.

4. Licencja telc upoważnia i wymaga od Licencjobiorcy odpowiedniego eksponowania logo telc zgodnie z obecnym wzorem firmowym telc i określania się jako „Ośrodek Egzaminacyjny telc” np. w katalogach reklamowych, na swoich stronach internetowych i w materiałach informacyjnych.

5. Po wydaniu wstępnej licencji telc, Licencjobiorca otrzymuje materiały informacyjne i reklamowe.

Wymagania dot. wydania licencji

1. Lokalna infrastruktura: Licencjobiorca musi mieć do swojej dyspozycji siedzibę, która spełnia wymagania określone w regulaminie egzaminacyjnym. Przewiduje on zwłaszcza:
a. dla egzaminów pisemnych: sale o odpowiedniej wielkości, by móc zachować minimalny, 1,5-metrowy odstęp pomiędzy kandydatami. Zegar na ścianie musi być umieszczony w widocznym miejscu.
b. dla egzaminów ustnych: poczekalnię, salę, w której kandydaci mogą przygotować się na egzamin, oraz salę egzaminacyjną.
c. dla przechowywania materiałów egzaminacyjnych: sejf lub szafę, które można zamknąć na klucz.

2. Infrastruktura: Licencjobiorca musi posiadać centralne biuro z telefonem i dostępem do Internetu. Sale przeznaczone na egzaminy pisemny należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający odtworzenie nagrań audio w postaci MP3 oraz zegar.

3. Kadra: Licencjobiorca wyznacza osobę odpowiedzialną /koordynatora za egzaminy, która jest dostępna w godzinach pracy. Kadra ucząca musi mieć odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka oraz dobrze znać CEF.

4. Kursy języka: by zapewnić odpowiednie przygotowanie studentów do testów językowych telc, kursy muszą być prowadzone według wytycznych CEF.

Obowiązki Licencjobiorcy

1. Licencja wymaga, by Licencjobiorca przestrzegał bieżących Warunków Ogólnych i Regulaminu Egzaminacyjnego telc, generalnie obowiązujących komercyjnych warunków ogólnych oraz konkretnych zasad ich zastosowania do egzaminów.

2. Osoba odpowiedzialna za egzaminy musi informować się regularnie o wszelkich aspektach dotyczących przeprowadzania egzaminu. Osoba ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo procedury egzaminacyjnej i jest oficjalnie osobą do kontaktu z telc.

3. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegać warunków telc gGmbH określonych w regulaminie egzaminacyjnym co do kwalifikacji osób odpowiedzialnych za egzaminy oraz egzaminatorów.

Licencja telc jest ważna tylko dla podanego w niej Licencjobiorcy i nie można jej przekazywać. Egzaminy telc można przeprowadzać tylko w siedzibie licencjonowanego ośrodka egzaminacyjnego. Jeżeli zajdzie potrzeba współpracy z podlicencjobiorcą lub przeprowadzenia egzaminu w miejscu innym niż określone w umowie, należy przesłać pismo opisujące szczegóły przedsięwzięcia do telc gGmbH.

Opłaty licencyjne i egzaminacyjne

1. telc gGmbH pobiera roczną opłatę podstawową za użytkowanie licencji. Szczególne warunki dotyczą organizacji członkowskich i patronackich ubiegających się o licencję grupową.

2. telc gGmbH pobiera opłatę egzaminacyjną od każdego kandydata według bieżącego cennika. Obejmuje ona opłatę rejestracyjną, materiały egzaminacyjne, koszty wysyłki i obsługi, ocenę testu, oficjalne certyfikaty i archiwizację wyników egzaminu.

Cofnięcie lub anulowanie licencji telc

1. W przypadku naruszenia uzgodnionych warunków umowy i/lub regulaminu egzaminacyjnego, telc gGmbH rezerwuje sobie prawo cofnięcia licencji.

2. Terminy właściwe dla złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencyjnej przez którąkolwiek ze stron są określone w umowie licencyjnej.