W ramach obchodów 15 lecia Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów  23 października 2014 roku odbyła się konferencja telc  „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”, pod Honorowym Patronatem JM Rektora WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka z udziałem pani dr. Sibylle Plassmann Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem konferencji była przede wszystkim integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego The European Language Certificates telc Rzeszów.

Program konferencji składał  się z dwóch części. W pierwszej zaplanowane były obrady plenarne, w drugiej spotkania i rozmowy na tematy dotyczące doświadczeń oraz rozwoju współpracy w przyszłości. Podczas konferencji odbyły się również dyskusje i warsztaty w dwóch sekcjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wśród prelegentów znajdowali się przedstawiciele telc GmbH Frankfurt oraz związani z  ośrodkami egzaminacyjnymi specjaliści.

Misją konferencji była również wymiana doświadczeń na temat egzaminów językowych telc (w tym telc Język Polski B1-B2) i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych stosowanych w nauczaniu języków obcych. Podczas konferencji odbyła się również dyskusja na temat certyfikacji językowej oraz wymogów regulujących proces poświadczania kompetencji językowych, w trakcie uroczystej kolacji wręczone zostały wyróżnia dla najaktywniejszych  instytucji partnerskich współpracujących z telc Rzeszów.

Foto relacja z konferencji http://telc.net.pl/aktualnosci/relacja-z-konferencji-telc-15-lat/

Prelegentami konferencji byli:

Dr. Sibylle Plassmann, zastępca Dyrektora telc GmbH Frankfurt
WYKŁAD: „45 lat telc – language tests: Jak utrzymać wysoką jakość w weryfikacji umiejętności językowych?”

Kierownik Działu Redakcji Testów w telc GmbH – language tests. Językoznawca, lektor języka niemieckiego, ekspert testów językowych. Współudział i współpraca przy wielu różnych projektach, w tym między innymi w tych związanych z opracowywaniem testów telc z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego dla różnych grup docelowych. Projektowanie testów z języków obcych zarówno z języka ogólnego jak i zawodowego. Członek zespołu, który opracował test telc z języka niemieckiego dla lekarzy i pielęgniarek.

Sandra Bluhm, Kierownik Zespołu telc ds. komunikacji i dystrybucji
DYSKUSJA PANELOWA: „Nowe trendy w nauczaniu i egzaminowaniu. Możliwości dla ośrodków egzaminacyjnych telc w Polsce”

Kierownik ds. Komunikacji i Dystrybucji w telc GmbH Frankfurt. Na rynku edukacyjnym od ponad 20 lat. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie językowym, strategiach uczenia się języków oraz szkoleniach międzykulturowych. W telc GmbH odpowiedzialna za dystrybucję i komunikację związaną z wszystkimi produktami i usługami telc na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Mareike Wantia, Referent telc ds. komunikacji i dystrybucji
WARSZTATY: „Egzaminy telc z języka specjalistycznego”

Studiowała Amerykanistykę, Językoznawstwo oraz Filozofię na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech i na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Pracuje dla telc GmbH – language tests od 2008r. w zespole ds. komunikacji i dystrybucji. Jest odpowiedzialna za komunikację i współpracę z partnerami telc w Polsce oraz z uczelniami, a także za licencjonowanie ośrodków egzaminacyjnych na terenie Niemiec.

dr Roman Wisz, Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów, germanista
WYKŁAD: „15 lat Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów”

Filolog, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Filologia angielska, Dyrektor Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Starszy wykładowca języka niemieckiego, dyplom mgr. filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, licencjonowany egzaminator i trener egzaminów The European Language Certificates (telc), współtwórca sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc, współautor koncepcji merytorycznej programu Distance Learning do nauki języka angielskiego.

dr Agnieszka Maria Gernand, sekretarz Katedry Filologii WSIiZ, anglistka
WARSZTATY: „e-Learning: Zalety systemu blended learning”

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją tłumaczenie z językiem niemieckim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tłumacz języka angielskiego i niemieckiego. Obecnie koordynator ds. tłumaczeń w Centrum Języków Obcych WSIiZ, Sekretarz Katedry Filologii WSIiZ, egzaminator telc i LCCI. Prowadzone zajęcia obejmują język ogólny i specjalistyczny.

Kamil Jamroży, Prezes Zarządu primeMotion Sp. z o.o.
WARSZTATY: „Aktywne metody w nauczaniu języka-wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki”

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezes Zarządu w primeMotion Sp. z o.o. – pionierskiej firmie zajmującej się wytwarzaniem oprogramowania wykorzystującego interfejs bezdotykowy dzięki dostępnym sensorom ruchowym. Programista, grafik 3D pasjonat, specjalista szeroko rozumianej branży IT. Od początku kariery zawodowej ściśle współpracuje z interdyscyplinarnymi zespołami naukowymi w zakresie wytwarzania oprogramowania dla sektora medycznego.

Magdalena Motyl, trener szkoleń dla egzaminatorów telc, anglistka
DYSKUSJA PANELOWA: „Nowe trendy w nauczaniu i egzaminowaniu. Możliwości dla ośrodków egzaminacyjnych telc w Polsce”

Filolog języka angielskiego, lektor Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wykładowca Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 15 lat współpracuje z telc GmbH we Frankfurcie nad Menem jako licencjonowany egzaminator i trener egzaminatorów językowych The European Language Certificates

Andrzej Obstawski, trener szkoleń dla egzaminatorów telc, anglista
WARSZTATY: „Egzaminy telc DUAL Level: nowe podejście do testowania umiejętności językowych” DYSKUSJA PANELOWA: „Nowe trendy w nauczaniu i egzaminowaniu. Możliwości dla ośrodków egzaminacyjnych telc w Polsce”

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca języka angielskiego w SPNJO w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SPNJO ZUT, która zajmuje się przygotowywaniem i nadzorem nad uczelnianymi egzaminami z języków obcych – głównie egzaminu końcowego na poziomie B2 (w formacie uzgodnionym z SERMO). Egzaminator i instruktor telc z wieloletnim doświadczeniem. Współtwórca egzaminu telc Język polski Szkoła B1-B2. Tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Anna Popławska, zastępca kierownika Studium Języków Obcych WSIiZ, anglistka
WYKŁAD: „Polski jako drugi język i egzaminy telc z języka polskiego”

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (ILS, CESLA) oraz studiów podyplomowych z dziedziny nauk o polityce w ISP PAN, tłumaczka języka angielskiego.  W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego oraz tłumaczenia na kierunku filologia angielska. Zainteresowania badawcze: językowe, kulturowe, społeczne i polityczne aspekty migracji międzynarodowych.

dr Monika Struck-Peregończyk, anglistka
WARSZTATY: „Nauczanie języków obcych a dostępność dla osób niepełnosprawnych”

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek Filologia angielska i Politologia), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (praca doktorska pt. „Młodzież niepełnosprawna na podkarpackim rynku pracy”). Od października 2007 r. pracuje w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, a także jako lektor Centrum Języków Obcych WSIiZ. Zainteresowania badawcze: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej.